Сваки оператор саставља Годишњи извештај о емисијама који је у складу са мониторингом ГХГ емисија у претходној календарској години (нпр. од 1. јануара до 31. децембра) за једно постројење (у складу са одобреним мониторинг планом за то постројење) тако што уноси све релевантне параметре у посебан, за то намењен, софтвер за извештавање. По изради извештаја, оператор овлашћујеангажованог верификатора (трећа, независна страна)да провери извештај.

Верификатор проверава извештај и, у случају неслагања или грешке, тражи од оператора да у исти унесе исправке пре но што изда Извештај о верификацији. Верификатор потом доставља Извештај о емисијама и Извештај о верификацији (без могућности даље измене) оператору који их потом прослеђује Надлежном телу, најкасније до 31. марта.

НТ проверава Извештај о емисијама и Извештај о верификацији. Уколико има додатних питања, НТ ће послати захтев за додатна објашњења или ажурирање Извештаја. Провера Извештаја од стране НТ може такође довести до ажурирања мониторинг плана


За више информација:

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment