Шта је Твининг?

Твининг је инструмент за сарадњу између јавних институција држава чланица Европске уније и земље корисника. Земље корисници могу бити кандидати за чланство у ЕУ као и потенцијални кандидати за чланство у ЕУ, и земље које су под Европском политиком суседства (European Neighbourhood Policy).

Конкретније, у Србији, Твининг има за циљ пружање подршке у процесу транспозиције, имплементације и спровођења законодавства ЕУ (тзв. acquis).

Осим тога, Твининг тежи ка размени добрих пракси развијених у ЕУ са државним управама земље корисника као и неговање дугорочних односа између институција тренутних и будућих чланица ЕУ.

Твининг пројекти се темеље на међусобно договореним циљевима државних управа земље корисника и земаља чланица, који се односе на политику ЕУ. Они укључују широк спектар активности које спроводе експерти из земаља чланица, а које воде ка постизању обавезних резултата.


Који је циљ овог Твининг пројекта?

Твининг пројекат има за циљ да убрза хармонизацију и имплементацију законодавства ЕУ у области климатских промена кроз успостављање институционалних и процедуралних оквира неопходних за имплементацију Система трговине емисијама ЕУ (EУ ETС). Конкретније, пројекат ће осигурати:

  • Успостављање неопходног правног оквира за усклађивање и имплементацију ЕУ ЕТС Директиве;
  • Успостављање институционалног и процедуралног оквира неопходног за имплементацију и функционисање Система трговине емисијама ЕУ.

Пројекат се састоји из три компоненте:

  • Компонента 1: “Успостављање правног оквира неопходног за усаглашавање и имплементацију ЕУ ЕТС Директиве” (децембар 2013 – мај 2015. године)

Компонентом 1 обезбедиће се припрема Србије за будућу имплементацију ЕУ ЕТС Директиве. Активности у оквиру ове компоненте подразумевају израду нацрта закона и подзаконских аката, на исплатив начин, неопходних за будуће успостављање правног оквира

  • Компонента 2: “Успостављање институционалних и процедуралних оквира неопходних за успостављање и функционисање ЕУ ЕТС” (новембар 2013 – новембар 2014. године)

Компонентом 2 обезбедиће се успостављање исплативог организационог оквира неопходног за будућу имплементацију ЕУ ЕТС-а. Активности у оквиру ове компоненте подразумевају израду смерница за институционалну организацију и израду инвентара гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ), као референтних докумената који ће се моћи користити и по завршетку пројекта. Захваљујући континуираној сарадњи између земаља чланица партнера на пројекту и надлежних институција Р Србије, осигураће се потпуно усклађивање организације.

  • Компонента 3: “Јачање административних и институционалних капацитета” (јун 2014 – јул 2015. године)

Компонентом 3 обезбедиће се развијање административних и институционалних капацитета Р Србије неопходних за будућу имплементацију ЕУ ЕТС-а и, конкретније, припремне активности за имплементацију Стратегије климатских промена, укључујући моделирање и процену утицаја политика и мера.


Ко је земља корисник?

Твининг пројекат „Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију неопходног за успешну имплементацију Система трговине емисијама ЕУ“ инициран је од стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.

У зависности од процене тренутне институционалне структуре у Србији, може се претпоставити да ће доленаведене институције учествовати у процесу спровођења ЕУ ЕТС-а, а исте учествују и у имплементацији пројекта. Учествовање у имплементацији пројекта организовано је кроз чланство у Надзорном одбору пројекта и Радној групи. Чланове оба тела чине представници Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине, Министарства правде и државне управе, Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, Министарства саобраћаја, Министарства финансија, Министарства привреде, Канцеларије за европске интеграције, Покрајинског секретаријата за урбанизам, грађевину и животну средину, Завода за статистику, Директората за цивилно ваздухопловтсво, Акредитационог тела Србије, представници Air Serbia, Привредне коморе Србије, Удружења цементне индустрије Србије, највећа постројења и сектор цивилног друштва.


Ко су партнери на пројекту?

Заједно са МЕРЗ, као главним корисником, пројекат спроводе Министарство екологије, одрживог развоја и енергетике Републике Француске, Федерално министарство животне средине, очувања природе и нуклеарну безбедност ФР Немачке и Агенција за заштиту животне средине Републике Аустрије. Из наведених институција и релевантних агенција укључено је преко 30 експерата.


Који је буџет пројекта и распоред пројектних активностиe?

Финансиран са милион еура од стране Европске уније, кроз инструмент за предприступну помоћ (IPA), пројекат је званично започео у септембру 2013. године. Пројекат ће трајати две године, до септембра 2015. године.


Који су главни резултати пројекта?

По завршетку  пројекта, правни оквир (укључујући подзаконске акте) неопходан за имплементацију ЕУ ЕТС биће успоставњен у Србији. Државне институције биће обучене за испуњавање предстојећих обавеза док ће компаније које ће имати обавезу усаглашавања са захтевима ЕУ ЕТС бити обавештене.

 

 

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment